Organizacja

  • Drukuj

Organy Stowarzyszenia

A Walne Zebranie Członków,

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1. Określanie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.

3. Wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie preliminarza Stowarzyszenia.

5. Uchwalanie regulaminów Władz Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie odwołańa od uchwał o wykreśleniu lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia.

7. Uchwalanie i zmienianie Statutu Stowarzyszenia.

8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

9. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

10. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie uchwala właściwości innych Władz Stowarzyszenia.

B Zarząd, w którego skład wchodzą:

Prezes: Tatiana Pietrzyńska

Wiceprezes: Krystyna Gabrysiak

Sekretarz: Dorota Haba

Skarbik: Dorota Król

Do kompetencji Zarządu należy:

1.Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

3.Opracowanie projektów planów rocznych oraz projektu preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia i przedkłada je do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

4.Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składa łącznie dwóch członków zarządu.

5.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

6.Przyjmuje i wykreśla z listy członków.

7.Podejmuje uchwały w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.

8.Decyduje we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9.Sporządza bilans roczny i zdaje sprawozdania z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu członków.

 C Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą:

Przewodniczący: Jarosław Waluda

Zastępca: Andrzej Wierzbicki

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontrolę działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo gospodarczej.

2.Sprawowanie bieżącej kontrolę pracy Zarządu.

3.kontrolowanie wnoszenia opłat członkowskich.

4.kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd.

5.Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności, oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.